REGISTRE DE SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ
 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MODIFICACIÓ D'ESTATUTS SOCIALS
    Qualsevol acte o fet social que supose variació dels estatuts socials (trasllat del domicili social, variació del nombre de membres de la junta rectora, ampliació o reducció del període de mandat, modificació de l'exercici comptable, etc) ha de comunicar-se al Registre de SAT mitjançant certificació expedida pel secretari, amb el vistiplau del president, signada en totes les fulles i en tinta blava, de l'acord adoptat en assemblea general, amb indicació del caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, pel qual s'aprova la modificació i amb inclusió de la redacció íntegra i actualitzada de l'article o articles modificats.

    En els supòsits de variació de capital social, la certificació s'ha d'autoliquidar a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600), havent-se d'unir, en els supòsits d'increment de capital, certificació bancària que acredite l'ingrés en el compte bancari obert a nom de la SAT de l'import de l'ampliació.

    Si l'ampliació, o part d'ella, s'efectua amb aportació de béns immobles, l'acord d'ampliació haurà de formalitzar-se en escriptura pública, havent-se de remetre al Registre de SAT l'escriptura original (no còpia simple) para, prèvia qualificació positiva, la seua anotació registral i posterior devolució de l'escriptura a la SAT.

    En els supòsits en els quals l'ampliació s'efectue amb aportacions no monetàries (eines, maquinària, etc) s'ha de remetre informe pericial de valoració emès per professional col·legiat en el qual conste la descripció del ben o béns i la seua valoració en la data de l'ampliació

« Arrere