REGISTRE DE SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ
 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMPTES ANUALS

Es recorda l'obligació de presentar, dins dels tres mesos de cada any o següents al tancament de l'exercici, signat pel president i el secretari en totes les fulles i en tinta blava, el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, la memòria d'activitats i llistat de socis, així com la certificació de l'acord de l'assemblea general pel qual s'aproven els comptes anuals.

+info

ALTES I BAIXES DE SOCIS

Les altes i baixes de socis han de comunicar-se al Registre mitjançant certificació expedida pel secretari, amb el vistiplau del president, de l'acord adoptat en assemblea general, amb indicació del caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, per que s'aproven les altes i/o baixes de socis.

+info

VIGÈNCIA DE LA JUNTA RECTORA

S'ha de verificar la vigència dels càrrecs. En cas de conclusió del mandat, es procedirà a renovació i es remetrà certificació de l'acord adoptat en assemblea general pel qual es renova la junta rectora i amb indicació de la nova composició.

+info

MODIFICACIÓ D'ESTATUTS

Qualsevol acord que implique modificació d'estatuts haurà de comunicar-se al Registre de SAT remetent certificació expedida pel secretari, amb el vistiplau del president, signada en totes les fulles i en tinta blava, de l'acord adoptat en assemblea general amb inclusió de la redacció íntegra de l'article o articles modificats.

+info

COM CONSTITUIR UNA SAT

Els interessats en la constitució d'una societat agrària de transformació hauran de sol·licitar, amb caràcter previ, al Registre de SAT informació sobre la utilització o inexistència d'una altra denominació per a la SAT, i se li notificarà, en cas d'inexistència, la reserva de denominació, disposant d'un termini de sis mesos per a la formalització de l'expedient de constitució.

+info

COM DISSOLDRE I CANCEL·LAR UNA SAT

L'assemblea general, expressament convocada a aquest efecte, adoptarà l'acord de dissoldre la SAT i nomenar la comissió liquidadora L'acord s'adoptarà per majoria dels dos terços dels socis en primera convocatòria o per majoria simple en segona, havent d'estar en tots dos representat, almenys, el 50 per 100 del capital social.

+info

AVÍS IMPORTANT

Amb independència del lloc de presentació, i amb la finalitat d'evitar demores en la revisió, la documentació s'ha de dirigir a la següent adreça segons siga el domicili social de la SAT:

ALACANT

Direcció territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT 
Carrer del Professor Manuel Sala, 2
 03003-Alacant

CASTELLÓ

Edifici PROP
Secció de Relacions Agràries-Registre de SAT
Avinguda dels Germans Bou, nº 47-5ª planta 
12003-Castelló de la Plana

VALÈNCIA

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre 
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana 
Carrer de la Democràcia, 77 (Torre nº 1) 
46018-València

ON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana
Carrer de la Democràcia, 77 (Torre nº 1)
46018-València