REGISTRE DE SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ
 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

JUNTA RECTORA

Dins dels cinc dies següents al de la data de l'adopció de l'acord, s'ha de remetre al Registre de SAT certificació expedida pel secretari, amb el vistiplau del president, signada en totes les fulles i en tinta blava, de l'acord adoptat en assemblea general, amb indicació del caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, pel qual es renova la junta rectora iamb inclusió dels socis que la componen i càrrec que exerceixen.

Es deu en compte el que es disposa en els estatuts socials pel que fa als càrrecs que componen la junta rectora (vicepresident, vocal-tresorer,etc).

Les SAT que estiga integrades per menys de deu socis tots han de formar part de la junta rectora.

« Arrere