REGISTRE DE SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ
 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

LES SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ 

La Comunitat Valenciana presenta trets diferenciats a causa dels seus particulars característiques físiques, així com socioeconòmiques, la qual cosa ha propiciat un desenvolupament de l'associacionisme agrari molt superior a l'existent en la resta d'Espanya, sent les societats cooperatives i les societats agràries de transformació les figures normalment utilitzades pels agricultors per a agrupar-se i defensar els seus interessos davant el mercat, establint en comú la producció, la transformació, els serveis o la comercialització. Les societats agràries de transformació són societats civils de finalitat econòmic-social, amb vista a la producció, transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders o forestals, realització de millores en el mitjà rural, promoció i desenvolupament agrari i prestació de serveis comuns que servisquen a aquella finalitat.

Les societats agràries de transformació adquireixen personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, amb la seua inscripció en el Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana, si aquest és el seu àmbit territorial. Si el seu àmbit és una altra comunitat autònoma adquireixen personalitat pròpia mitjançant la seua inscripció en el corresponent Registre d'aqueixa comunitat.

Si el seu àmbit és superior a una comunitat autònoma, adquireixen personalitat jurídica mitjançant la seua inscripció en el Registre General de Societats Agràries de Transformació del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

RÈGIM FISCAL

Es troba regulat en la Disposició Addicional Primera de la Llei 20/1990,de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives, establint que les SAT inscrites en el Registre de tals entitats els serà aplicable el règim tributari general i, en conseqüència, estarà subjectes a l'Impost de societats

BENEFICIS FISCALS

En l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats gaudeixen d'exempció total per als actes de constitució i ampliació de capital. En l'Impost sobre Activitats Econòmiques gaudiran d'una bonificació del 95% en la quota i recàrrecs corresponents a les activitats que realitzen.

LIMITACIONS

El nombre mínim de socis és de tres. Cap soci pot tenir més d'un terç del capital social. Les persones jurídiques poden accedir com a titulars d'explotació o si la persecució de finalitats agràries figura en els seus estatuts. Les persones jurídiques no poden tenir en el seu conjunt més de les meitat del capital social.

CAPITAL SOCIAL

Tota societat agrària de transformació haurà de constituir un capital social format pel valor de les aportacions realitzades pels socis, no podent constituir-se si no està subscrit totalment i desemborsat, almenys, un 25% de cada participació.

REQUISITS PER A SER SOCI
Qualsevol de el següents:
  • Ser titular d'explotació agrària, bé com a propietari o com a arrendatari.
  • Treballador autònom, compte propi o ajeno del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social. Ho acreditarà mitjançant certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Titular d'explotació ramadera. Ho acreditarà amb la cartilla ramadera.
  • Persona jurídica que persegueix finalitats agràries o és titular d'explotació agrària. Haurà d'aportar estatuts, certificat de l'acord de l'òrgan competent per a integrar-se en la SAT, aportació al capital social de la mateixa i designació del representant per a actuar davant la SAT, així com fotocopia del DNI
DOCUMENTACIÓ SOCIAL

Les SAT portaran en ordre i al dia els següents llibres: 

- Lliure Registre de Socis 
- Lliure d'Actes de l'Assemblea General, Junta Rectora i, si escau, d'altres òrgans de govern aprovats en els seus Estatuts Socials. 
- Llibres de Comptabilitat. Obligatòriament un Diari i un d'Inventari i Balanços.