REGISTRE DE SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ
 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MAPA WEB
Inici
Comptes anuals
Altes i baixes de socis
Ampliacions i reduccions de capital
Com constituir una SAT
Com dissoldre i cancel·lar una SAT
On presentar la documentació
Les societats agràries de transformació
Normativa
Models i formularis
Constitució d'una SAT
Procediment per a la constitució d'una SAT
Sol·licitud de reserva de denominació
Acta fundacional i estatuts socials
Acta fundacional i estatuts socials adaptats per a OPFH Memòria d'activitats per a SAT de producció agrícola
Memòria d'activitats per a SAT de producció ramadera
Memòria d'activitats per a SAT d'administració de regs
Memòria d'activitats per a SAT de serveis agraris i ramaders
Funcionament d'una SAT Modificació d'estatuts socials
Renovació de junta rectora
Aprovació de comptes anuals
Memòria d'activitats
Certificació alta de soci amb ampliació de capital
Certificació alta de soci sense ampliació de capital
Certificació baixa de soci amb reducció de capital
Certificació baixa de soci sense reducció de capital
Certificat de l'acorde d'altes i baixes de socis, transmissió de resguardos i modificació d'estatuts per variació del capital social
Certificat de l'acorde d'altes i baixes de socis, transmissió de resguards sense variació del capital social
Certificat de l'acorde de variació mandat junta rectora, modificació d'estatuts i posterior renovació de la junta
Certificat de l'acord de redenominació en euros del capital social (amb ampliació)
Certificat de l'acord de redenominació en euros del capital social (amb ampliació)
Dissolució i cancel·lació d'una SAT
Procediment per a la dissolució i cancel·lació
Dissolució d'una SAT
Aprovació del balanç final i sol·licitud de cancel·lació
Model 600
Tasas
Informació
Accesibilitat