Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

TAXES PER SERVEIS ADMINISTRATIUS

PROCEDIMENT:

  1. Emplenar i signar el formulari de sol·licitud de certificat del Registre fent constar les dades del sol·licitant, SAT a la qual es refereix i tipus de certificació sol·licitada.
  2. Emplenar el model 046 pel concepte de "Expedició de certificats que precisen de la cerca d'antecedents i altres tràmits que precisen d'informes, consultes o cerca de documents en arxius oficials", efectuar el pagament del mateix en qualsevol de les entitats col·laboradores indicades en el citat model, amb indicació de la SAT a la qual correspon el pagament de la taxa.
  3. Tramitar la sol·licitud en la seu electrònica de la Generalitat juntament amb el model 046 generat i el justificant de pagament.
  4. Per via telemàtica es remetrà el certificat sol·licitat o documentació sol·licitada.

MOLT IMPORTANT: Per a l'expedició de certificats registrals destinats a l'obtenció del certificat electrònic de la SAT (certificat de representants de persona jurídica) és imprescindible que la SAT estiga al corrent en el compliment de les seues obligacions, que la junta rectora estiga vigent i que no tinga arracada d'emplenar cap requeriment remés pel Registre de SAT. 

Per això, i amb la finalitat d'evitar abonament indegut de taxes -del qual no es permet la seua devolució-, ha de verificar l'indicat en el paràgraf anterior.

Descarregar Acrobat Reader©

Confeccionar model 046