Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural
Canvi Climàtic i Transició Ecològica


Val /  Cas

Registre de Societats Agràries de Transformació
de la Comunitat Valenciana

FUNCIONAMENT D'UNA SAT

- Procediment per al compliment Ordre Ministerial.

- Escrit de presentació de documentació.

- Sol·licitud de certificat registral.

- Sol·licitud de certificat registral per a certificat electrònic de la SAT.

- Modificació d'estatuts socials.

- Certificat de renovació total de la junta rectora.

- Certificat de renovació parcial de la junta rectora.

- Certificat de l'acord d'aprovació dels comptes anuals.

- Memòria d'activitats.

- Llistat de socis.

- Fitxa de soci.

- Instruccions per a l'emplenament de la fitxa de soci

- Valoració d'aportacions no dineràries

- Diligència de llibres oficials

- Certificat de l'acord de redenominació en euros del capital social (amb ampliació)

- Certificat de l'acord de redenominació en euros del capital social (amb reducció)

- Certificat de l'acord de modificació del mandat de la junta rectora, modificació d'estatuts socials i posterior renovació de la junta rectora.

ALTES I BAIXES DE SOCIS EN SAT DE MENYS DE 10 SOCIS
(S'inclou la preceptiva renovació de la junta rectora en la qual tots els socis 
han de formar part de la mateixa)

- Certificat de l'acord d'alta de soci amb ampliació de capital, modificació d'estatuts socials i renovació de la junta rectora, amb indicació de càrrecs que la componen i socis que la integren.

- Certificat de l'acord d'alta de soci, transmissió de participacions, sense variació del capital social, i renovació de la junta rectora, amb indicació de càrrecs que la componen i socis que la integren.

- Certificat de l'acord de baixa de soci amb reducció de capital, modificació d'estatuts socials i renovació de la junta rectora, amb indicació de càrrecs que la componen i socis que la integren.

- Certificat de l'acord de baixa de soci, transmissió de participacions, sense variació del capital social, i renovació de la junta rectora, amb indicació de càrrecs que la componen i socis que la integren.

- Certificat de l'acord d'altes i baixes de socis, transmissió de participacions, ampliació de capital, modificació d'estatuts socials i renovació de la junta rectora, amb indicació de càrrecs que la componen i socis que la integren.

- Certificado del acuerdo de altas y bajas de socios, transmisión de participaciones, reducción de capital, modificación de estatutos sociales  y renovación de la junta rectora, con indicación de cargos que la componen y socios que la integran.

- Certificat de l'acord d'altes i baixes de socis, transmissió de participacions, sense variació del capital social i renovació de la junta rectora, amb indicació de càrrecs que la componen i socis que la integren

ALTES I BAIXES DE SOCIS EN SAT DE MÉS DE 10 SOCIS

- Certificat de l'acord d'alta de soci amb ampliació de capital i modificació d'estatuts socials

- Certificat de l'acord d'alta de soci i transmissió de participacions, sense variació del capital social.

- Certificat de l'acord de baixa de soci amb reducció de capital i modificació d'estatuts socials.

- Certificat de l'acord de baixa de soci i transmissió de participacions, sense variació del capital social.

- Certificat de l'acord d'altes i baixes de socis, transmissió de participacions, ampliació de capital i modificació d'estatuts socials.

- Certificat de l'acord d'altes i baixes de socis, transmissió de participacions, reducció de capital i modificació d'estatuts socials.

- Certificat de l'acord d'altes i baixes de socis, i transmissió de participacions, sense variació del capital social.

- Certificat de l'acord d'altes i baixes de socis, transmissió de participacions, ampliació de capital, modificació d'estatuts socials i renovació de la junta rectora, amb indicació de càrrecs que la componen i socis que la integren.

- Certificat de l'acord d'altes i baixes de socis, transmissió de participacions, reducció de capital, modificació d'estatuts socials i renovació de la junta rectora, amb indicació de càrrecs que la componen i socis que la integren.

- Certificat de l'acord d'altes i baixes de socis, transmissió de participacions, sense variació del capital social, i renovació de la junta rectora, amb indicació de càrrecs que la componen i socis que la integren.

MUY IMPORTANTE

- Quant a la junta rectora (denominació dels càrrecs, nombre de membres i tipus de renovació) ha d'atindre's a l'estrictament establit en l'estatuts socials. Més informació

- En els supòsits de variació de capital, tant per ampliació com per reducció, haurà d'adjuntar-se la declaració-liquidació a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600), estant exempt de tributar en les ampliacions. De tractar-se d'ampliació, deurà també adjuntar certificat bancari que acredite l'ingrés en el compte obert a nom de la SAT de l'import de l'ampliació.

- Dels nous socis haurà d'adjuntar les fitxes, degudament emplenades i signades i adjuntar les corresponents acreditacions. Més informació