REGISTRE DE SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ
 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMPTES ANUALS

D'acord amb el que es disposa en l'article 3º de l'Ordre Ministerial de 14 de setembre de 1982, totes les societats agràries de transformació han de remetre els comptes anuals dins dels tres primers mesos de cada any o següents al tancament de l'exercici. Per tant, i tenint en compte l'estructura comptable establida en el Pla General de Comptabilitat, totes les SAT han de remetre, en el citat termini, signada en totes les fulles i en tinta blava, pel president i el secretari, la següent documentació:

  • Balanç de situació
  • Compte de pèrdues i guanys
  • Memòria d'activitats 
  • Llistat de socis
  • Certificació de l'acord adoptat en assemblea general pel qual s'aproven els comptes, amb indicació del resultat de l'exercici

«Arrere