REGISTRE DE SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ
 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PROCEDIMENT DE DISSOLUCIÓ I CANCEL·LACIÓ D'UNA SAT

Per a procedir a la dissolució d'una societat agrària de transformació és necessari que concórreguen algunes de les causes ressenyades en l'article 13 del Reial decret 1776/81, de 3 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut que regula les Societats Agràries de Transformació, i que s'enumeren a continuació:

  1. L'acord de l'assemblea general, expressament convocada a aquest efecte, adoptat en primera convocatòria pels dos terços dels socis, i en segona per majoria simple d'aquests, havent d'estar, en tot cas, representat, almenys, el 50 per cent del capital social.
  2. El compliment del termini per al qual s'havia constituït, llevat que s'hagués acordat la seua ampliació amb anterioritat.
  3. La conclusió de l'objecte social o la impossibilitat de realitzar-ho.
  4. La cessació o abandó de les activitats socials durant un període continuat de dos anys.
  5. L'alteració substancial dels caràcters propis que configuren la Societat, l'incompliment dels requisits que van determinar la seua inscripció o la vulneració de les normes que la regulen.
  6. Las demás especificadas en sus estatutos sociales.

Una vegada acordada la dissolució, s'haurà de remetre al Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana certificació expedida pel secretari, amb el vistiplau del president, signada en totes les fulles, de l'acta de l'assemblea general en la qual va ser aprovada la dissolució i la seua causa.
  
Amb la dissolució de la SAT s'inicia el procés de liquidació la durada del qual serà d'un any (art. 14.2 del Reial decret 1776/81), durant el qual la SAT conserva la seua personalitat jurídica a tals efectes, havent d'afegir al seu nom i nombre de registre la frase “en liquidació”.

La liquidació es durà a terme conforme a les normes següents:

a) Nomenament de comissió liquidadora: podrà ser designada per la mateixa assemblea general que va acordar la dissolució, havent d'estar integrada per un nombre imparell de socis (3 ó 5). Quan no siga possible la seua constitució, la formaran els membres de la junta rectora en la data de dissolució. Actuaran col·legiadament i els seus acords es transcriuran en el Llibre d'Actes. 
b) Realitzades les operacions de liquidació, la comissió liquidadora presentarà el balanç final per a la seua aprovació per l'assemblea general, sol·licitant a continuació la cancel·lació de la SAT en el Registre de SAT de la Comunitat València

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

  1. Certificació expedida pel secretari, amb el vistiplau del president, signada en totes les fulles, de l'acta de l'assemblea general que va acordar la dissolució i el nomenament de la comissió liquidadora.
  2. Certificació expedida pel secretari, amb el vistiplau del president, signada en totes les fulles i en tinta blava, de l'acta de l'assemblea general que va aprovar el balanç final presentat per la comissió liquidadora i la sol·licitud de cancel·lació de la SAT. Aquesta certificació ha d'estar autoliquidada a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600). Aquest acord s'elevarà a públic si la SAT té béns immobles i havent de presentar en el Registre de SAT l'escriptura original (no còpia simple) i, prèvia revisió, es procedirà a la inscripció registral de la cancel·lació de la SAT i posterior devolució de l'escriptura.

« Arrere