REGISTRE DE SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ
 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PROCEDIMENT DE CONSTITUCIÓ D'UNA SAT

1. RESERVA DE DENOMINACIÓ

A l'efecte del que es disposa en l'article 3.1 del Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost, s'ha de sol·licitar informació al Registre de SAT sobre la possible utilització d'una denominació, que no podrà contenir les sigles 'SAT' ni excedir de trenta-cinc caràcters. Comprovada la inexistència de la denominació proposada, es comunicarà al peticionari la reserva de nom, indicant-li que disposa d'un termini de sis mesos per a la formalitzar la constitució de la SAT. Amb l'escrit de reserva de nom, es pot sol·licitar el CIF provisional i obrir un compte bancari a nom de la SAT en constitució.

2. ACTA FUNDACIONAL I ESTATUTS SOCIALS

Els socis promotors (un mínim de tres), previ reconeixement mutu de la capacitat legal per a constituir una SAT i mitjançant acta fundacional i estatuts socials, adoptaran l'acord de formalitzar la constitució de la SAT, amb indicació de l'objecte i domicili social, import del capital social i valor de cadascun dels resguards en què es divideix, nombre total d'aquests, desemborsament inicial (mínim 25 per 100 i la resta es desemborsarà en un termini màxim de sis anys), durada de la SAT, primera junta rectora i la persona facultada per a tramitar l'expedient de constitució.

L'acta fundacional i estatuts socials es formalitzarà en document privat, signat en tinta blava i en totes les fulles pel president i el secretari, havent-se d'autoliquidar a l'efecte de l'impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600). Si en l'acte de constitució intervenen béns immobles, aquesta s'instrumentalitzarà en escriptura pública, havent-se d'igualment efectuar la declaració-liquidació a l'efecte d'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

3. MEMÒRIA D'ACTIVITATS

Memòria (mínim de dues pàgines) descriptiva de l'objecte i activitats socials a realitzar i de les obres i instal·lacions necessàries per a açò, dades tècniques i econòmics, justificació de l'associació pels beneficis que d'ella es deriven i explotacions, afectats de les activitats a desenvolupar per la SAT projectada.

4. FITXES DE SOCIS

- Fotocòpia del DNI o de la targeta del CIF si es tracta de persona jurídica.

- Justificació del títol pel qual s'associa, que s'efectuarà amb qualsevol dels següents documents segons siga la condició per la qual s'associa:

Titular d'explotació agrària. Si és el propietari, s'acreditarà mitjançant certificació actualitzada del Cadastre; en el cas que siga arrendatari, s'adjuntarà còpia del contracte d'arrendament autoliquidat a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600). En el supòsit de tractar-se d'altres règims de tinença (usdefruit, cessió, etc) haurà d'adjuntar el corresponent document admissible en dret.

■Treballador agrari, per compte propi o ajeno. S'adjuntarà certificació actualitzada de la Tresoreria General de la Seguretat Social acreditativa de l'alta en el Sistema Especial Agrari.

Titular d'explotació ramadera. Còpia de la cartilla ramadera.

■ Persona jurídica. Independentment de la condició per la qual s'associe (titular d'explotació o persona jurídica que persegueix finalitats agràries), haurà d'adjuntar:

• Certificació de l'acord d'incorporació a la SAT, aportació que efectua al capital social, nomenament del representant legal per a actuar davant la SAT i fotocòpia del DNI del mateix.

•  Còpia de l'escriptura de constitució i estatuts.

Tota la tramitació de la constitució de la SAT, des del seu inici fins que es dicta resolució, és TOTALMENT GRATUÍTA.

« Arrere