REGISTRE DE SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ
 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ALTES I BAIXES DE SOCIS

Dins dels cinc dies següents al de la data de l'adopció de l'acord, es es ha de remetre al Registre de SAT certificació expedida pel secretari, amb el vistiplau del president, signada en totes les fulles i en tinta blava, de l'acord adoptat en assemblea general, amb indicació del caràcter ordinari o extraordinari de la sessió, pel qual s'aproven altes i baixes de socis.

Si les variacions de socis comporten una modificació del capital social per ampliació o reducció, s'haurà d'incloure la modificació de l'article dels estatuts socials que regulen el capital social amb inclusió de la redacció íntegra i actualitzada del mateix, havent-se d'autoliquidar-se a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600).

En els supòsits en els quals, després de les altes i baixes acordades s'amplie el capital social, haurà de remetre's certificació bancària que acredite l'ingrés en el compte bancari obert a nom de la SAT de l'import de l'ampliació.

Dels nous socis s'haurà de remetre les corresponents fitxes, degudament emplenades i signades en tinta blava, i a les quals s'adjuntarà la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI o del CIF si és persona jurídica.

- Justificació del títol pel qual s'associa, que s'efectuarà amb qualsevol dels següents documents segons siga la condició per la qual s'associa:

Titular d'explotació agrària. Si és el propietari, s'acreditarà mitjançant certificació actualitzada del Cadastre; si és arrendatari, s'adjuntarà fotocòpia del contracte d'arrendament autoliquidat a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (model 600). En el supòsit de tractar-se d'altres règims de tinença (usdefruit, cessió, etc) haurà d'adjuntar el corresponent document admissible en dret.

■Treballador agrari, per compte propi o ajeno. S'adjuntarà certificació actualitzada de la Tresoreria General de la Seguretat Social acreditativa de l'alta en el Sistema Especial Agrari

Titular d'explotació ramadera. còpia de la cartilla ramadera.

Persona jurídica. Independentment de la condició per la qual s'associe (titular d'explotació o persona jurídica que persegueix finalitats agràries), haurà d'adjuntar:

• Certificació de l'acord d'incorporació a la SAT, aportació que efectua al capital social, nomenament del representant legal per a actuar davant la SAT i fotocòpia del DNI del mateix.

• Còpia de l'escriptura de constitució i estatuts.

« Arrere