REGISTRE DE SOCIETATS AGRÀRIES DE TRANSFORMACIÓ
 DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 
MODEL 046 - TAXES PER SERVEIS ADMINISTRATIUS

PROCEDIMENT:

  1. Emplenar i signar el formulari de sol·licitud de certificat del Registre fent constar les dades del sol·licitant, SAT a la qual es refereix i tipus de certificació sol·licitada.
  2. Tramitar la sol·licitud en la seu electrònica a través del procediment: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18490, sense pagament de taxes.
  3. Prèvia comprovació de les dades obrantes en l'expedient, l'oficina del Registre li confirmarà la procedència de l'abonament de taxes.
  4. Emplenar el model 046 pel concepte d'Expedició de certificats que precisen de la cerca d'antecedents i altres tràmits que precisen d'informes, consultes o cerca de documents en arxius oficials, efectuar el pagament del mateix en qualsevol de les entitats col·laboradores indicades en el citat model, havent de remetre a través de la seu electrònica el justificant del pagament, amb indicació de la SAT a la qual correspon el pagament de la taxa
  5. Per via telemàtica se li remetrà el certificat sol·licitat.